Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Huisdieren Crematorium Drechtsteden

 


Artikel 1 – Definities


Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 59615966 met BTW nummer NL853571466B01 en is gevestigd te Alblasserdam op de Lorentzweg 1 2952 BJ .


Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of zaken worden geleverd.


Overeenkomst: de tussen het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het leveren van zaken.


 

Artikel 2 – Overeenkomst 


Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.


Wijziging van de Overeenkomst kan alleen geschieden door schriftelijke en of e-mail bevestiging van het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F.


Artikel 3 – Diensten

 

Bijna alle crematiediensten van het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. hebben een besloten karakter daarom zijn de diensten niet voor publiek toegankelijk.


Het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. en zijn werknemers hebben altijd toegang tot de verschillende ruimten, ook als die gebruikt worden voor diensten.


Ingeval Opdrachtgever niet binnen drie dagen na Overeenkomst aangeeft in welke vorm de crematie dient plaats te vinden collectief, individueel of individueel extra, is het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. gerechtigd om te kiezen voor een collectieve crematie. 


 

Artikel 4 – Tarieven


Het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. verricht de crematie of stelt de andere op het opdrachtformulier vermelde diensten ter beschikking tegen de op zijn tarievenlijst vermelde tarieven.


 

Artikel 5 – Annulering


Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is Opdrachtgever een tarief verschuldigd van minimaal € 5,50 administratiekosten en de eventuele vervoerskosten van minimaal € 12,50 ongeacht of Opdrachtgever de Overeenkomst niet of gedeeltelijk heeft uitgevoerd.


 

Artikel 6 – Betaling

 

Degene die de Overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten.


Betaling geschiedt contant, via pinautomaat of binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Als betaling geschiedt middels automatische incasso, maar de betaling wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dan dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het volledige factuurbedrag alsnog binnen veertien dagen na de factuurdatum wordt voldaan.


Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (incasso)kosten en kosten van een gerechtelijke procedure verband houdende met (volledige) betaling van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt. Het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. maakt gebruik van Klant incasso & debiteurenbeheer zie ook: www.klantincasso.nl


Reclames betreffende de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever.


 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud


Alle door het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. geleverde zaken blijven eigendom van het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar betalingsverplichtingen tegenover het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F..


 

Artikel 8 – Termijn

 

Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn.


 

Artikel 9 – Asbestemming


Indien de asbestemming bij een individuele of individuele extra crematie niet binnen drie dagen na de datum van crematie aan het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. schriftelijk is medegedeeld, is het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. – na schriftelijke of per e-mail aanmaning – gerechtigd de as te verstrooien op de door hem aangegeven bestemming. De bijkomende kosten worden integraal doorbelast aan Opdrachtgever.

 


Artikel 10 – Opschortingrecht

 

Het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. is gerechtigd de afgifte van het as op te schorten, totdat Opdrachtgever al haar/zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. 

 


Artikel 11 – Overmacht

 

Indien het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. tot enige schadevergoeding tegenover Opdrachtgever gehouden is. 


 


Artikel 12 – Aansprakelijkheid


Het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.


De aansprakelijkheid van het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. aansprakelijk is voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. beperkt tot maximaal het factuurbedrag althans dat gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F. is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.


De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het Huisdieren Crematorium Drechtsteden V.O.F..


 

Artikel 13– Toepasselijk recht

 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.